logo_mzr

Tatarskie biografie_cz.b

Okładka:

Książka:

Tytuł Tatarskie biografie. Tatarzy polsko-litewscy w historii i kulturze
Tytuł oryginału Lietuvos totoriai istorijoje ir kulturoje.
Litowskije tatary w istorii i kulturie
Autor Stanisław Dumin, Adas Jakubauskas, Galim Sitdykow
Redakcja Musa Czachorowski
Tłumaczenie z języka rosyjskiego Musa Czachorowski
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium
Miejsce i rok wydania Białystok 2012
ISBN 978-83-934341-2-1
Liczba stron 232
Format 15 x 21
Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza ARGI – Wrocław – www.argi.pl
Uwagi Streszczenie ang., lit., ros., tur.
Bibliografia
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji

 • Celem publikacji Tatarskie biografie. Tatarzy polsko-litewscy w historii i kulturze jest przybliżenie czytelnikom biogramów naukowców, żołnierzy, prawników, pisarzy, intelektualistów pochodzenia tatarskiego, którzy zapisali się w historii oraz kulturze polskiej i litewskiej.

  Książka ma następujący układ: Tacy są Tatarzy (wstęp do wydania polskiego), przedmowy trzech autorów, biogramy Tatarów polsko-litewskich, suplement (z kolejnymi biogramami), bibliografia, streszczenie w języku rosyjskim, litewskim, tureckim oraz angielskim, spis treści.

  Biogramy są ułożone alfabetycznie. Kolejno nazwisko i imię.

  Książka została wydana dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

 • Adas Jakubauskas – ur. 19 sierpnia 1964 w Butrymańcach w rejonie olickim – litewski przedsiębiorca, politolog i działacz społeczny tatarskiego pochodzenia, przewodniczący Związku Wspólnot Litewskich Tatarów. W roku 1993 ukończył studia z dziedziny rusycystyki na Wydziale Slawistyki Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Pracę magisterską pisał na temat kultury materialnej i duchowej Tatarów polsko-litewskich. W roku 2003 obronił na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pracę doktorską pod tytułem System partyjny Litwy w okresie transformacji. W latach 1986–1987 pracował w Kombinacie Eksperymentalnym Budownictwa Mieszkaniowego w Olicie. Od roku 1993 był związany z przedsiębiorstwem „Vilniaus šiltnamiai”, gdzie w latach 1994–1995 pełnił funkcję dyrektora ds. kontaktów zagranicznych. W latach 1995–2001 kierował prywatnymi firmami. Od 2004 do 2008 był doradcą posła na Sejm. Obecnie pracuje w Centrum Badań i Analiz Sejmu Republiki Litewskiej. Działa aktywnie na rzecz społeczności tatarskiej na Litwie oraz współpracy ze społecznościami tatarskimi w innych krajach. Od roku 1992 do 1994 stał na czele Towarzystwa Kulturalnego Litewskich Tatarów (lit. Lietuvos totoriu kulturos draugija). W roku 2003 wybrano go na przewodniczącego Związku Wspólnot Tatarów Litewskich. Jest redaktorem czasopisma „Lietuvos totoriai”. W roku 1995 odbył hadżdż. Należy do Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Pisuje do „Przeglądu Politologicznego”. Brał udział w wielu międzynarodowych konferencjach politologicznych, historycznych oraz poświęconych tematyce mniejszości narodowych i etnicznych. Jest autorem wielu publikacji na temat litewskiego systemu politycznego oraz tatarskiej społeczności na Litwie. Próbował również swych sił w twórczości poetyckiej: wydał tomik Kelio pradžia (1992). W roku 1996 kandydował w wyborach parlamentarnych w okręgu Troki z ramienia Partii Republikańskiej.
  Stanisław DuminStanisław Dumin – ur. 7.10.1952 roku w Moskwie, pracownik naukowy tamtejszego Państwowego Muzeum Historycznego. Studiował historię Polski na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Moskiewskiego, pracę magisterską w roku 1975 poświęcił Tatarom litewskim w XIV-XIX w. W roku 1981 obronił pracę doktorską „Województwo smoleńskie w składzie Rzeczypospolitej w latach 1618-1654”. Jest autorem ponad 700 prac naukowych. Zajmuje się genealogią i heraldyką, jest autorem Herbarza rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego. Członek Rady Heraldycznej przy Prezydencie Rosji. W roku 1998 odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.
  Galim SitdykowGalim Sitdykow – ur. w Tatarstanie. Na Litwie odbywał służbę wojskową w latach 1971-79. Potem zajmował się m.in. badaniami socjologicznymi agroprzemysłowego kompleksu Litwy, był także pracownikiem naukowym Akademii Nauk Społecznych w Moskwie, gdzie obronił dysertację na stopień kandydata nauk filozoficznych. W roku 1991 powrócił na Litwę jako dziennikarz. Członek-założyciel Stowarzyszenia Kultury Tatarów Litewskich. Od 1994 roku redaktor naczelny czasopisma „Lietuvos totoriai”, wydawanego przez Związek Wspólnot Tatarów Litewskich.
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]